Novosti

19.12.2016
Anketa o radnoj snazi – Treći kvartal 2016

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u trećem kvartalu 2016. godine, u periodu od jula do septembra 2016. godine.  Anketiranje je obavljeno u   2 073 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 158 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 200 lica, što čini 1,2%  od ukupnog broja lica starih 15 i više godina).

U trećem kvartalu 2015. godine u Crnoj Gori, aktivnog stanovništva bilo je 279,5 hilj.  od kojih je 232.4 hilj. zaposlenih i 47,1 hilj. nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 3,4 %, a broj nezaposlenih je smanjen za 1,1 %. Stopa aktivnosti za treći kvartal 2016. godine bila je 55,9%, stopa zaposlenosti  je 46,5% i  stopa nezaposlenosti je 16,9%. Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 65,1%, stopa zaposlenosti 53,9% i stopa nezaposlenosti je 17,1%. 

Saopštenje


 

.