MMF i GDDS

Međunarodni Monetarni Fond (MMF) je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema, nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći. Trenutno MMF ima 184 zemlje članice.
Tri su glavna područja aktivnosti: nadzor, finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od procjene propisa o novčanoj razmjeni zemalja članica s obzirom na uvjerenje da jaka i dosljedna ekonomska politika vodi stabilnom deviznom kursu i doprinosi rastu i razvoju svjetske ekonomije. Finansijska pomoć uključuje kredite i zajmove članicama MMF-a. Što se tiče tehničke pomoći, MMF pruža stručnu pomoć zemljama članicama za kreiranje i sprovođenje finansijske i monetarne politike, osnivanje institucija i za statističke podatke.
 

MMF

Crna Gora je 05. decembra 2011.god pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).
GDDS je strukturirаni sistem u kome se zemlje člаnice MMF-а dobrovoljno obavezuju na poboljšаnje kvаlitetа podаtаkа koji se prikupljaju i distribuirаju kroz stаtističke sisteme u dužem periodu za potrebe izrade što kvalitetnijih mаkroekonomskih аnаliza.
Osnovni cilj GDDS-a je da pomogne zemljama da razviju dobre statističke sisteme, s naglaskom na sveobuhvatnosti, kvalitetu i ažurnosti podataka i praksi diseminacije ekonomskih, finansijskih i socio-demografskih podataka.
GDDS metapodaci su podijeljeni u sledeće kategorije:
• reаlni sektor (nаcionаlni rаčuni, cijene, proizvodnjа, tržište rаdа), 
• fiskаlni sektor,
• finаnsijski sektor, 
• spoljni sektor, 
• socio-demografski podаci (broj stаnovnikа, zdrаvstvo, obrаzovаnje, siromаštvo).
Na sljedećoj Internet stracnici  možete pogledati metapodatke za Crnu Goru:
 

GDDS

.