MMF i GDDS

Na sljedećoj Internet stranici  možete pogledati metapodatke za Crnu Goru:

eGDDS

Međunarodni Monetarni Fond (MMF) je međunarodna organizacija zadužena za nadzor globalnog finansijskog sistema, nadziranjem kamatnih stopa i bilansa plaćanja, kao i za pružanje tehničke i finansijske pomoći. Trenutno MMF ima 184 zemlje članice.
Tri su glavna područja aktivnosti: nadzor, finansijska i tehnička pomoć. Nadzor se sastoji od procjene propisa o novčanoj razmjeni zemalja članica s obzirom na uvjerenje da jaka i dosljedna ekonomska politika vodi stabilnom deviznom kursu i doprinosi rastu i razvoju svjetske ekonomije. Finansijska pomoć uključuje kredite i zajmove članicama MMF-a. Što se tiče tehničke pomoći, MMF pruža stručnu pomoć zemljama članicama za kreiranje i sprovođenje finansijske i monetarne politike, osnivanje institucija i za statističke podatke.

MMF

Crna Gora je 05. decembra 2011.god pristupila Opštem sistemu za diseminaciju podataka (eng. General Data Dissemination System, GDDS) u okviru Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).
GDDS je strukturirаni sistem u kome se zemlje člаnice MMF-а dobrovoljno obavezuju na poboljšаnje kvаlitetа podаtаkа koji se prikupljaju i distribuirаju kroz stаtističke sisteme u dužem periodu za potrebe izrade što kvalitetnijih mаkroekonomskih аnаliza.
Osnovni cilj GDDS-a je da pomogne zemljama da razviju dobre statističke sisteme, s naglaskom na sveobuhvatnosti, kvalitetu i ažurnosti podataka i praksi diseminacije ekonomskih, finansijskih i socio-demografskih podataka.
GDDS metapodaci su podijeljeni u sledeće kategorije:
• reаlni sektor (nаcionаlni rаčuni, cijene, proizvodnjа, tržište rаdа), 
• fiskаlni sektor,
• finаnsijski sektor, 
• spoljni sektor, 
• socio-demografski podаci (broj stаnovnikа, zdrаvstvo, obrаzovаnje, siromаštvo).

Delegacija MMF Odjeljenja za statistiku boravila je u posjeti Crnoj Gori od 28. juna do 4. jula 2017. godine kako bi se u saradnji sa vladinim nadležnim institucijama uspostavio unaprijeđeni sistem za diseminaciju opštih podataka, tzv. e-GDDS. Upravni odbor MMF-a odobrio je ovaj sistem u maju 2015. godine.

Delegacija je imala za cilj da podrži razvoj NSDP-a, odnosno, Nacionalne stranice sa sumarnim podacima koja će se nalaziti na internet stranici Zavoda za statistiku Crne Gore, koristeći se SDMX-om, sa linkovima Centralne banke i Ministarstva finansija Crne Gore.

NSDP služi kao mjesto na kojem se nalaze svi glavni makroekonomski podaci. Objavljivanjem glavnih makroekonomskih podataka preko nove NSDP stranice obezbijeđuje se kreatorima politike, domaćim i međunarodnim zainteresovanim stranama, kao i investitorima, jednostavan pristup informacijama koje je Upravni odbor identifikovao bitnim za praćenje ekonomskih uslova i politika. Čineći ove informacije pristupačnim za korišćenje i u kompjuterski čitljivom formatu obezbijediće se svim korisnicima istovremeni pristup ažuriranim podacima i doprinijeće većoj transparentnosti.

NSDP će pružiti korisnicima pristup potpunim informacijama o podacima e-GDDS-a u Crnoj Gori, i biće dostupna najkasnije do 04. septembra 2017.god. na web stranici Zavoda za statistiku, kao i na stranici MMF-a (DSBB): http://dsbb.imf.org. Sprovođenje e-GDDS-a je ključan statistički korak za Crnu Goru.

Sistem e-GDDS je uspostavljen od strane Upravnog odbora MMF-a u maju 2015. godine kako bi se unaprijedila transparentnost podataka, podstakao razvoj statistike i pomoglo stvaranje sinergije između diseminacije podataka i njihovog praćenja. Sistem e-GDDS zamjenjuje GDDS koji je bio uspostavljen 1997. godine.

.