Novosti

04.04.2016
Anketa o radnoj snazi – 2015

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2015. godini, u periodu od januara do decembra 2015. godine. Anketiranje je obavljeno u 8 156 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (25 465 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (21 127 lica, što čini 1,2% od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina).
 
Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2015. godine, radnu snagu u Crnoj Gori čini: aktivno stanovništvo 268,9 hilj. od kojih je 221,7 hilj. ili 82,4% zaposlenih i 47,2 hilj. ili 17,6% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na predhodnu godinu veći je za 2,5%, a broj nezaposlenih je smanjen za 0,6%.
 
Stopa aktivnosti u 2015. godini bila je 53,7%, stopa zaposlenosti je 44,3% i stopa nezaposlenosti je 17,6%.
 

Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 62,6%, stopa zaposlenosti 51,4% i stopa nezaposlenosti je 17,8%. 

Saopštenje


 

.