Novosti

20.01.2012
Prosječne zarade (Plate) Decembar 2011. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2011. godine u Crnoj Gori iznosila je 722 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 484 eura. U odnosu na novembar 2011. godine prosječna (neto) zarada u decembru 2011. godine zabilježila je rast od 0.2%. Prosječna (neto) zarada u decembru 2011.godine u odnosu na isti mjesec predhodne godine zabilježila je pad od 6 %, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2010.godini zabilježila rast od  1%.

Na nivou 2011.godine prosječna bruto zarada iznosila je 722 eura, dok je prosječna neto zarada iznosila 484 eura. Prosječne neto zarade u 2011. godini zabilježile su rast od 1% u odnosu na prosječne neto zarade u 2010. godini. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu zabilježile rast od 3.1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 2%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u decembru 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje (5.1%), Trgovina na veliko i malo (3.2%), Finansijsko posredovanje (2.6%), Saobraćaj, skladištenje i veze (2.1%), Državna uprava i socijalno osiguranje (1.6%), Obrazovanje (0.2%), dok je pad zabilježen u sektorima: Prerađivačka industrija (0.2%), Druge komunalne, društvene i lične usluge (1.4%), Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda (2.1%), Zdravstveni i socijalni rad (2.8%), Hoteli i restorani (3.7%), Vađenje ruda i kamena (5.7%), Proizvodnja elektr. energije, gasa i vode (6.1%), Građevinarstvo (7.3%), Ribarstvo (19.8%).

Saopštenje


 

.