Novosti

30.05.2018
Prosječne zarade (Plate) April 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 765 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 510 eura. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2018. godine u odnosu na mart 2018. godine zabiježila je rast od 0,4%, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile pad od 0,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2018. godine u odnosu na mart 2018. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,3%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u aprilu 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom (6,9%), Vađenje ruda i kamena (3,9%), Građevinarstvo (3,4%), Zdravstena i soc.zaštita (1,8%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama (1,3%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,2%), Državna uprava i odbrana (1,0%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,9%), Saobraćaj i skladištenje (0,9%), Trgovina na veliko i malo (0,8%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Poslovanje sa nekretninama (10,8%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (3,1%), Informisanje i komunikacije (3,0%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,8%), Usluge smještaja i ishrane (1,8%), Prerađivačka industrija (1,2%), Ostale uslužne djelatnosti (0,9%), Obrazovanje (0,2%) i Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,2%). 

Saopštenje


 

.