Novosti

28.05.2018
Anketa o potrošnji domaćinstava u 2017. godini

Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka. Anketom se prikupljaju podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje, kao i podaci o nekim važnijim pokazateljima životnog standarda (uslovi stanovanja, snabdjevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.) i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava. 

U anketi je primijenjen dvoetapni stratifikovani uzorak, sa popisnim krugovima kao primarnim i domaćinstvima kao sekundarnim jedinicama izbora. Na godišnjem nivou uzorak je 1 824 domaćinstava, svakog mjeseca bira se 19 popisnih krugova tj. 152 domaćinstava. U 2017. godini anketirano je 1 327 domaćinstava što je 72,75% od ukupnog broja domaćinstava u uzorku.

Saopštenje


 

.