Novosti

28.05.2018
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2018.

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2018. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad od 36,2%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2018. godine, četinari učestvuju sa 77,7%, dok lišćari učestvuju sa 22,3%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2018. godine trupci četinara učestvuju sa 59,8%, prostorno drvo četinara 13,2%, trupci lišćara 13,2%, prostorno drvo lišćara sa 8,9%, rudničko drvo četinara 4,6%, ogrijevno drvo lišćara 0,2%, i ostalo dugo drvo četinara 0,1%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


 

.