Novosti

30.10.2017
Prosječne zarade (Plate) Septembar 2017.godine

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. U septembru 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila rast od 0,4% u odnosu na avgust 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u septembru 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 2,0%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016.godini takođe zabilježila rast od 2,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2017. godine u odnosu na avgust 2017. godine zabilježile rast od 0,9% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,5%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u septembru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Umjetnost zabava i rekreacija (5,5%), Poslovanje sa nekretninama (4,4%), Snabdijevanje električnom energijom (3,7%), Vađenje ruda i kamena (3,1%), Usluge smjestaja i ishrane (2,2%), Ostale uslužne djelatnosti (1,8%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama (1,7%), Saobraćaj i skladištenje (1,5%), Prerađivačka industrija (0,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,7%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,7%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,3%), Trgovina na veliko i malo (0,3%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (5,5%), Informisanje i komunikacije (1,9%), Obrazovanje (0,8%), Državna uprava i odbrana (0,3%), Zdravstena i soc.zaštita (0,2%) i Građevinarstvo (0,2%).
Saopštenje


 

.