Novosti

25.10.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Septembar 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u septembru bilježi pad u odnosu prethodni mjesec za 8,0%.

Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektoru vađenje ruda i kamena za 64,9%, dok je smanjena u sektorima prerađivačka industrija za 2,4% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 31,1%,.

Posmatrano sektorski, u periodu januar-septembar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 115,3%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 4,5% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 28,8%.

Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u septembru bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 10,6% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 25,0%.

Posmatrano sektorski, u periodu januar-septembar ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 83,2% i sektor prerađivačka industrija 4,6%.
Saopštenje


 

.