Novosti

28.08.2017
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2017.

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u drugom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 30,9%.
 
Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2017. godine, četinari učestvuju sa 69,1%, dok lišćari učestvuju sa 30,9%.
 
U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2017. godine trupci četinara učestvuju sa 55,3%, trupci lišćara 14,7%, ogrijevno drvo lišćara 12,2%, prostorno drvo četinara 9,3%, prostorno drvo lišćara sa 4,0%, rudničko drvo četinara 2,3%, ogrijevno drvo četinara 1,3% i ostalo dugo drvo četinara 0,9%.
 

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu. 

Saopštenje


 

.