Novosti

25.08.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jul 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u julu bilježi rast u odnosu prethodni mjesec za 23,0%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima vađenje ruda i kamena za 123,6% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija za 5,1%, dok je u sektoru prerađivačka industrija smanjena za 14,6%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-jul ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 129,9%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 5,2% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 30,9%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u julu bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 33,3% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 32,2%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-jul ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 75,9% i sektor prerađivačka industrija 5,8%. 

Saopštenje


 

.