Novosti

28.07.2017
Generisane količine otpada iz industrije 2016. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o generisanim i tretiranim količinama otpada iz industrije u 2016. godini. Otpad iz industrije obuhvata sektore: B (Rudarstvo); C (Prerađivačka industrija); D (Snabdijevanje el.energijom, gasom, parom i klimatizacija) i E (Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti).
 
U 2016. godini sektori industrije u Crnoj Gori generisali su 686 522 tone otpada.
 
Od ukupno 686 522 tone generisanog otpada u industriji, sektor Rudarstvo generisao je 337 620 tona tj. 49,2%; sektor Prerađivačka industrija 37 957 tona tj. 5,5%; sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 305 681 tona tj. 44,5% i sektor Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 5 264 tona tj. 0,8%.
 
Po sektorima odnos neopasnog i opasnog otpada kretao se: sektor Rudarstvo (opasni otpad 95,3%, neopasni otpad 4,7%); sektor Prerađivačka industrija (neopasni otpad 97,5%, opasni otpad 2,5%); sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom (neopasni otpad skoro 100%) i sektor Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti (neopasni otpad 98,8%, opasni otpad 1,2%).
 
Od ukupno generisanog i skladistenog otpada u iznosu od 834 303 tone u 2016. godini, preduzeća u oblasti industrije sopstveno su obradila 813 409 tona otpada, od toga sopstveno su preradili 2,9% otpada, zbrinuli 83,9% i privremeno skladištili 13,2% otpada. Izvezli su 4 513 tona otpada a ostale količine (16 381 tona) predali su drugim preduzećima u Crnoj Gori.
 
Kod sopstvene prerade najzastupljenija operacija je zatrpavanje sa 82,3%, spaljivanje sa 8,3%, zatim reciklaža sa 7,4%, dok ostali postupci čine 2%. Postupcima zbrinjavanja preduzeća iz oblasti industrije u 2016. godini zbrinula su 682 694 tone otpada, pri čemu je najzastupljenija operacija D1 – odstranjivanje na zemljištu ili u zemljištu sa 47,4%.
 

Industrijska preduzeća u Crnoj Gori u 2016. godini direktno su izvezla 4 513 tona otpada, od čega 48,5% čini otpad iz prerade drveta, 24,6% uglavnom metalni otpad, 20,3% papirna i kartonska ambalaža i 6,6% anode. 

Saopštenje


 

.