Novosti

30.05.2017
Prosječne zarade (Plate) April 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 769 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 512 eura. U aprilu 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila rast od 0,8% u odnosu na mart 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 2,6%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016. godini takođe zabilježila rast od 2,6%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2017. godine u odnosu na mart 2017. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,7%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u aprilu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje električnom energijom (11,1%), Umjetnost zabava i rekreacija (3,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,7%), Prerađivačka industrija (2,6%), Saobraćaj i skladištenje (2,4%), Usluge smjestaja i ishrane (2,4%), Informisanje i komunikacije (2,0%), Zdravstena i soc.zaštita (1,5%), Trgovina na veliko i malo (1,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,6%), Državna uprava i odbrana (0,3%) dok je pad zabilježen u sektorima: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (7,3%), Poslovanje sa nekretninama (1,9%), Vađenje ruda i kamena (0,8%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (0,7%), Građevinarstvo (0,7%), Ostale uslužne djelatnosti (0,7%), Obrazovanje (0,4%) i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,3%). 

Saopštenje


 

.