Novosti

28.04.2017
Prosječne zarade (Plate) Mart 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 762 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 508 eura. U martu 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila pad od 0,6% u odnosu na februar 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u martu 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,1%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016. godini takođe zabilježila rast od 1,8%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2017. godine u odnosu na februar 2017. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,7%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u martu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (10,0%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (5,2%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (4,1%), Vađenje ruda i kamena (3,3%), Poslovanje sa nekretninama (2,5%), Trgovina na veliko i malo (0,6%), Obrazovanje (0,4%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (0,2%), Građevinarstvo (0,2%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (0,2%), dok je pad zabilježen u sektorima: Snabdijevanje električnom energijom (12,6%), Umjetnost zabava i rekreacija (4,6%), Saobraćaj i skladištenje (2,6%), Zdravstena i soc.zaštita (1,8%), Usluge smjestaja i ishrane (1,6%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,3%), Prerađivačka industrija (0,9%), Državna uprava i odbrana (0,3%) i Informisanje i komunikacije (0,1%). 

Saopštenje


 

.