Novosti

30.03.2017
Prosječne zarade (Plate) Februar 2017. godine

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 767 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 511 eura. U februaru 2017. godine prosječna (neto) zarada ostala je na istom nivou kao i u januaru 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u februaru 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,1%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016. godini takođe zabilježila rast od 2,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2017. godine u odnosu na januar 2017. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,1%.

 
Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u februaru 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smjestaja i ishrane (6,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,4%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,2%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (2,0%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,9%), Obrazovanje (1,7%), Snabdijevanje električnom energijom (1,6%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,5%), Informisanje i komunikacije (1,3%), Prerađivačka industrija (0,5%), Saobraćaj i skladištenje (0,4%), Državna uprava i odbrana (0,3%), dok je pad zabilježen u sektorima: Poslovanje sa nekretninama (5,2%), Trgovina na veliko i malo (3,9%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (3,0%), Vađenje ruda i kamena (2,9%), Ostale uslužne djelatnosti (2,8%), Građevinarstvo (0,7%) i Zdravstena i soc.zaštita (0,4%).
 

 

.