Novosti

30.12.2016
Prosječne zarade (Plate) Novembar 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u novembru 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 756 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 503 eura. U odnosu na oktobar 2016. godine prosječna (neto) zarada u novembru 2016. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u novembru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,4%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini zabilježila rast od 4,8%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u novembru 2016. godine u odnosu na oktobar 2016. godine ostale na istom nivou proizilazi da su realne neto zarade zabilježile rast od 0,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u novembru 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (2,9%), Poslovanje sa nekretninama (2,7%), Prerađivačka industrija (1,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,8%), Saobraćaj i skladištenje (1,7%), Informisanje i komunikacije (1,5%), Obrazovanje (1,4%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,1%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,8%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (0,3%), dok je pad zabilježen u sektorima : Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (4,2%), Usluge smještaja i ishrane (3,6%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,0%), Vađenje ruda i kamena (1,8%), Trgovina na malo i veliko (1,4%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (1,1%), Zdravstvena i soc zaštita (0,4%) i Državna uprava i odbrana (0,2%). 

Saopštenje


 

.