Novosti

31.10.2016
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 600 preduzeća na teritoriji Crne Gore.
Ciljna grupa su preduzeća sa 10 i više zaposlenih koja su intervjuisana telefonskim putem u periodu od 1. do 15. aprila 2016. godine.
 
Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev2: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; građevinarstvo; informisanje i komunikacije; poslovanje nekretninama; prerađivačka industrija; snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; transport i skladištenje; trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala; usluge smještaja i ishrane.
 
U Crnoj Gori 94,9% anketiranih preduzeća je izjavilo da koristi računare u svom poslovanju. Svi ostali podaci u ovom saopštenju se odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste računar(e) u 2016. godini.
 
Od preduzeća koja koriste računar u svom poslovanju, 38,6% je odgovorilo da zapošljava IKT/IT stručnjake koji imaju sposobnost da razvijaju, održavaju, upravljaju IKT ili IT sistemima i aplikacijama, što predstavlja rast od 0,1% u odnosu na 2015. godinu.
 
Kada je riječ o Internetu, istraživanje je pokazalo da 99,1% preduzeća, koja koriste računar, ima pristup Internetu.
 
Od preduzeća koja imaju pristup Internetu, 74,6% je odgovorilo da imaju Web Site/Home Page, što je 0,3% više u odnosu na prošlu godinu.
 

Prema rezultatima istraživanja 69,3% preduzeća (koja koriste računar u svom poslovanju) svojim zaposlenim omogućuju daljinski pristup e-mail sistemu, dokumentima ili aplikacijama preduzeća. 

Saopštenje


 

.