Novosti

28.10.2016
Statistika domaćih filijala, za 2015. godinu

Statistika domaćih filijala (IFATS statistika) opisuje aktivnosti privrednih subjekata koji su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore. Podaci o njihovom poslovanju predstavljaju rezultat istraživanja „Statistike domaćih filijala”, koje je usaglašeno sa međunarodnim statističkim standardima i metodologijama tj. sa EU Regulativom broj 716/2007. Podaci su prikazani na nivou sektora prema klasifikaciji djelatnosti KD2010 koja je usklađena sa evropskom klasifikacijom djelatnosti Nace Rev.2.
 
Posmatranjem dobijenih rezultata evidentno je da je najveće učešće obuhvaćenih privrednih subjekata koji su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore za 2015. godinu bilo u uslužnim sektorima i to 45%.
 

Shodno tome sektor „Trgovine” je imao učešće 30% u broju posmatranih privrednih subjekata koje su pod kontrolom privrednih subjekata sa sjedištem izvan Crne Gore. 

Saopštenje


 

.