Novosti

18.08.2016
Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2016. godine

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,6%, lokalnom drumskom za 9,1%, prevozu putnika na aerodromima 11,5% i redovnom vazdušnom za 3,7%, dok se pad bilježi u željezničkom za 8,2%, vanrednom vazdušnom prevozu za 61,2 % i pomorskom saobraćaju za 32,2%.
 
Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 3,8%, dok se pad bilježi u željezničkom za 10,1%, ukupnom prometu robe u lukama za 4,2%, pomorskom za 40,7%.
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2016. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 22,4%, a kod izmanipulisanih tona za 16,5%.
 
Potrošnja minuta fiksne telefonije u drugom kvartalu 2016. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 18,1%, dok je potrošnja minuta mobilne telefonije bilježi rast za 3,0%.
 
Broj saobraćajnih nezgoda u drugom kvartalu 2016. godine iznosio je 1 207, što je 6,1% više u odnosu na isti kvartal 2015. godine. Broj nastradalih lica1 u drugom kvartalu 2016. godine iznosio je 612 (od čega je 602 povrijeđenih lica), što je za 15,0% više u odnosu na isti kvartal 2015 godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2016. godine iznosi 56 228 što je za 4,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2016. godine iznosi 5 497 što je za 20,5% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U drugom kvartalu 2016. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 177 hiljada tona robe, uz ostvarenih 25 382 hiljade tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 213 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 88,7% ili 157 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 11,3% ili 20 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 54,7% ili 13 889 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 45,3% ili 11 493 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.