Novosti

29.07.2016
Investicije u osnovna sredstva 2015. godina

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati o investicijama u osnovna sredstva poslovnih subjekata u Crnoj Gori za 2015. godinu u tekućim cijenama. Rezultati o investicijama dobijeni su iz istraživanja “Godišnji izvještaj o investicijama u osnovna sredstva” (INV-01), a korišćena metodologija je u skladu sa Evropskim sistemom nacionalnih računa (ESA 2010). Podaci su dati po organizacionom principu (investicije su razvrstane po sjedištu i djelatnosti investitora), a prikazani su na nivou sektora po Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).
 

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2015. godini iznosile su 549,8 mil. EUR, dok su u 2014. godini iznosile 510,0 mil. EUR. 

Saopštenje


 

.