Novosti

24.06.2016
Anketa o radnoj snazi – Prvi kvartal 2016

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu 2016. godine, u periodu od januara do marta 2016. godine. Anketiranje je obavljeno u 2 114 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 485 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 393 lica, što čini 1,2% od ukupnog broja anketiranih lica starih 15 i više godina). U prvom kvartalu 2016. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 268,6 hilj. od kojih je 217,4 hilj. ili 80,9% zaposlenih i 51,2 hilj. ili 19,1% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih, u odnosu na prethodni kvartal, manji je za 1,1% a broj nezaposlenih je povećan za 7,1%. Stopa aktivnosti za prvi kvartal 2016. godine bila je 53,7%, stopa zaposlenosti je 43,5% i stopa nezaposlenosti je 19,1%. Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 62,7%, stopa zaposlenosti 50,6% i stopa nezaposlenosti je 19,3%. 

Saopštenje


.