Novosti

30.05.2016
Prosječne zarade (Plate) April 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 751 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 499 euro. U odnosu na mart 2016. godine prosječna (neto) zarada u aprilu 2016. godine zabilježila je rast od 2,3%. Prosječna (neto) zarada u aprilu 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,4%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini takođe zabilježila rast od 4,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu 2016. godine u odnosu na mart 2016. godine zabilježile rast od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 1,8%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u aprilu 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (6,4%), Poslovanje sa nekretninama (5,9%), Zdravstena i soc.zaštita (4,5%), Prerađivačka industrija (4,1%), Vađenje ruda i kamena (4,0%), Saobraćaj i skladištenje (2,8%), Trgovina na veliko i malo (2,1%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,9%), Državna uprava i odbrana (1,8%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,4%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (1,1%), Informisanje i komunikacije (1,0%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (1,0%), Ostale uslužne djelatnosti (0,9%), Usluge smjestaja i ishrane (0,5%), dok je pad zabilježen u sektorima : Građevinarstvo (2,4%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,5%) i Obrazovanje (0,4%). 

Saopštenje


 

.