Novosti

28.04.2016
Komunalni otpad u Crnoj Gori 2015. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o količinama generisanog i sakupljenog komunalnog otpada, opremi i mehanizaciji u 2015. godini.
U Crnoj Gori tokom 2015. godine generisano je 326 477 tona komunalnog otpada ili 1,2% manje u poređenju sa 2014. godinom. Uzimajući u obzir procijenjeni podatak o broju stanovnika 1. januara 2015. godine, u 2015. godini u prosjeku svaki stanovnik Crne Gore je proizveo 525 kg komunalnog otpada ili 1,44 kg komunalnog otpada na dan.
Od čitave količine generisanog otpada sakupljeno je 303 697 tona komunalnog otpada uključujući i podgrupu 1501 – Ambalaža (uključujući posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu). Od ove količine komunalna preduzeća sakupila su 293 842 tona komunalnog otpada (96,8% od čitave količine sakupljenog otpada). Preostali sakupljeni otpad predstavljaju: količine koje su sakupila ostala preduzeća koja imaju dozvolu za sakupljanje komunalnog otpada i količine koje su fizička lica donijela direktno na deponiju. U 2015. godini u prosjeku za svakog stanovnika Crne Gore komunalna preduzeća sakupila su 472 kg komunalnog otpada ili 1,29 kg komunalnog otpada na dan.
U 2015. godini komunalna preduzeća najviše su sakupila ostalog komunalnog otpada, u koji spada miješani komunalni otpad 79,9%, zatim otpad iz vrtova i parkova 12,7%, slijede odvojeno sakupljene frakcije 7,1% i ambalaža sa 0,3% sakupljenog otpada.
U 2015. godini 81,0% stanovnika Crne Gore koristilo je usluge komunalnih preduzeća u javnom odvozu komunalnog otpada.
Ukupan broj stalno zaposlenih u komunalnim preduzećima kojima je Sekretarijat za lokalnu upravu dodijelio dozvolu za obavljanje javne službe sakupljanja i odvoza komunalnog otpada, u 2015. godini iznosio je 2 260 zaposlenih (stanje na dan 31.12.2015.).
U poređenju sa 2014. godinom, u 2015. godini za 1 dan je povećan prosječan broj dana u kojima se sakupljao otpad.
Donatorskim sredstvima u 2015. godini u poređenju sa 2014. godinom došlo je do povećanja broja komunalnih kontejnera zapremine od 1.1.m3 za 2,8%.
Saopštenje
 


 

.