Novosti

28.04.2016
Prosječne zarade (Plate) Mart 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 734 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 488 euro. U odnosu na februar 2016. godine prosječna (neto) zarada u martu 2016. godine zabilježila je pad od 0,6%. Prosječna (neto) zarada u martu 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 2,5%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini takođe zabilježila rast od 1,7%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2016. godine u odnosu na februar 2016. godine zabilježile pad od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 0,5%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u martu 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti (21,7%), Usluge smjestaja i ishrane (6,1%), Građevinarstvo (3,4%), Državna uprava i odbrana (3,2%), Obrazovanje (1,5%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,6%), Trgovina na veliko i malo (0,3%), dok je pad zabilježen u sektorima : Vađenje ruda i kamena (13,3%), Prerađivačka industrija (10,2%), Umjetnost zabava i rekreacija (4,1%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (3,8%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (3,1%), Poslovanje sa nekretninama (3,0%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (2,9%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,5%), Zdravstena i soc.zaštita (1,0%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,7%), Saobraćaj i skladištenje (0,2%). 

Saopštenje


 

.