Novosti

29.02.2016
Prosječne zarade (Plate) Januar 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u januaru 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 739 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 490 eura. U odnosu na decembar 2015. godine prosječna (neto) zarada u januaru 2016. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u januaru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,7%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini takođe zabilježila rast od 2,1%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u januaru 2016. godini u odnosu na decembar 2015. godine zabilježile pad od 0,9% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 1,1%. 
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u januaru 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (19,8%), Poslovanje sa nekretninama (12,1%), Vađenje ruda i kamena (4,1%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,1%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (4,0%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (3,0%), Ostale uslužne djelatnosti (2,9%), Prerađivačka industrija (2,2%), Zdravstena i soc.zaštita (1,9%), Informisanje i komunikacije (1,5%), Građevinarstvo (0,9%), dok je pad zabilježen u sektorima: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (8,1%), Saobraćaj i skladištenje (5,6%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (5,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (4,0%), Usluge smjestaja i ishrane (3,0%), Obrazovanje (2,1%), Trgovina na veliko i malo (1,2%) i Državna uprava i odbrana (1,1%).    

Saopštenje


 

.