Podaci na nivou naselja

Članom 9. ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA U 2011. GODINI ("Sl. list Crne Gore", br. 41/10 od 23.07.2010, 44/10 od 30.07.2010, 75/10 od 21.12.2010)predviđeno je da se za potrebe Popisa stanovištva koristi teritorijalana podjela Crne Gore na naselja koja važi na dan stupnja na snagu Zakona o popisu tj. 23.07.2010. godine. Spiskove i granice naselja jedinice lokalne saomouprave su dostavile Zavodu za statistiku u Zakonski predviđenom roku.

Tabela N1. Stanovništvo prema nacinalnoj odnosno etničkoj pripadnosti po naseljima  593KB


Tabela N2. Stanovništvo prema maternjem jeziku po naseljima  506KB

Tabela N3. Stanovništvo prema vjeroispovijesti po naseljima  348KB

Tabela N4. Stanovništvo prema starosti i polu po naseljima  581KB

Tabela N5. Stanovništvo starosti 15 i više godina  prema starosti i bračnom stanju po naseljima  962KB

Tabela N6. Stanovništvo staro 15 i više godina prema najviše završenoj školi po naseljima  221KB

Tabela N7. Stanovništvo staro 10 i više godina prema pismenosti  139KB

Tabela N8. Stanovništvo starosti 15 i više godina prema statusu aktivnosti po polu prema naseljima  352KB

Tabela N9. Lica koja pohađaju studije kao studenti, magistranti ili doktoranti  139KB

  

.