Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
KLASIFIKACIJE

Klasifikacije se koriste u statističke svrhe i predstavljaju  proces organizovanja informacija u kategorije ili klase tako da se podaci mogu jasnije analizirati ili razumjeti. One su su jedno od najosnovnijih oruđa u procesu sakupljanja podataka. Uprava za statistiku Crne Gore- MONSTAT stoga koristi niz nacionalnih klasifikacija koje su uskladjene sa EU standardima i klasifikacijama, kao i međunarodne klasifikacije. U redovnim intervalima se revidiraju i prilagođene su promjenama društvenih i ekonomskih uslova.

Po opštim pravila za statističke klasifikacije se može reći da su:
  • organizacione kategorije koje su stroge i detaljne a moguće ih je prikupiti i prezentovati  kao informacije na različitim nivoima agregacije (nakupljanja) a sve na osnovu raspoloživih podataka,
  • iscrpne i detaljne,
  • međusobno isključive-svaka pojava ili predmet može biti svrstan samo u jednu kategoriju klasifikacija,
  • u skladu sa metodološkim principima je i dodjela različitih kategorija klasifikacije

Publikacije

 

.