Koordinaciona aktivnost na razvoju i prikupljanju varijabli u cilju izrade indikatora za proceduru makroekonomske neravnoteže (MIP)

U cilju dalje harmonizacije rezultata zvanične statistike u periodu od 27. do 29. januara 2020. godine u Upravi za statistiku održana je ekspertska misija za razvoj i izradu statističkih indikatora koji se koriste za proceduru makroekonomske neravnoteže (MIP).

Uprava za statistiku kao koordinator statističkog sistema Crne Gore, u okviru Odsjeka makreoekonoskih statistika i nacionalnih računa, koordiniraće radom na razvoju i prikupljanju raspoloživih varijabli za MIP indikatore, pripremi metapodataka i izvještaja o kvalitetu za raspoložive varijable u saradnji sa nadležnim institucijama statističkog sistema Crne Gore: Ministarstvom finansija i Centralnom bankom Crne Gore.

Posjeta je organizovana u okviru IPA 2017 višekorisničkog projekta pomoći. 

.