Novosti

06.04.2022
Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila i maja 2022. godine

Uprava za statistiku je proizvođač zvanične statistike i sprovodi brojna statistička istraživanja tokom kalendarske godine. Neka od njih se sprovode na način da se podaci prikupljaju od domaćinstava tj. punoljetnog člana kojeg anketar zatekne tokom posjete, pod uslovom da isti ima potpune informacije o domaćinstvu u odnosu na temu koja se ispituje.

Shodno Godišnjem planu zvanične statistike za 2022. godinu, Uprava za statistiku će prikupiti podatke za ukupno 159 istraživanja. Tokom aprila i maja 2022. godine od domaćinstava će se prikupljati podaci za tri istraživanja koja se sprovode direktnim kontaktom sa domaćinstvima i to:

• Anketa o radnoj snazi – ARS;

• Anketa o dohotku i uslovima života - EU SILC;

• Anketa o Upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija - IKT.

Za sva tri istraživanja se primjenjuje međunarodna metodologija koja obezbjeđuje uporedivost podataka između drugih zemalja koje sprovode ova istraživanja.

S tim u vezi, veoma je značajna saradnja domaćinstava sa anketarima u smislu prikupljanja neophodnih podataka i dalje proizdnje podataka u skladu sa principima kvaliteta zvanične statistike definisanih članom 6 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike.

Saradnja podrazumjeva da domaćinstvo:

• prihvati da bude anketirano od strane anketara;

• da anketaru dâ tačne odgovore na postavljena pitanja.

Napominjemo da su prikupljene informacije o pojedinačnom domaćinstvu i njegovim članovima povjerljive i tajnost podataka je zagarantovana u skladu sa Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike (članovi 54-61). Rezultati dobijeni anketiranjem objavljuju se na agregatnom – zbirnom nivou, čime se onemogućava prepoznavanje podataka o pojedincu.

Kako bi se izbjegle nepredviđene situacije sa mogućom zloupotrebom, informišemo Vas da anketari Uprave za statistiku imaju Ovlašćenje za rad na poslovima anketara koje je pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica Uprave za statistiku, i isto Vam moraju pokazati uz ličnu ispravu.

Unaprijed se zahvaljujemo na saradnji i pozivamo vas da se za sva dodatna pitanja obratite na broj telefona: 020/230-811 ili na zvaničnu e-mail adresu Uprave za statistiku: contact@monstat.org .

Obavještenje


.