Novosti

29.04.2021
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - Mart 2021. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar - mart 2021. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 532,3 miliona eura, što ukazuje na pad od 14,7% u odnosu na isti period prethodne godine.
Izvoz robe imao je vrijednost od 94,4 miliona eura, a uvoz 437,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 6,6%, a uvoz manji za 18,2%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 21,6% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine kada je iznosila 16,6%.
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Mineralna goriva i maziva (sektor 3), u iznosu od 31,9 miliona eura (koji čine: Električna energija - 30,0 mil. eura, Kameni ugalj, koks i briketi - 1,5 mil.eura i ostalo).
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 98,9 miliona eura (koji čine: Drumska vozila - 28,0 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji - 23,8 mil.eura i ostalo).
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (27,8 mil. eura), Slovenija (8,7 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (8,2 mil. eura).
Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (88,8 mil. eura), Kina (48,1 mil. eura) i Njemačka (47,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.

Saopštenje


.