Novosti

30.04.2019
Prosječne zarade (plate) Mart 2019. godine

Prosječna zarada (bruto) u martu 2019. godine u Crnoj Gori iznosila je 765 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 510 eura. Prosječna (neto) zarada u martu 2019. godine u odnosu na februar 2019. godine zabilježila je pad od 0,8%, dok je prosječna (neto) zarada u martu 2019. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 0,4%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u martu 2019. godine u odnosu na februar 2019. godine zabilježile rast od 0,6% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 1,4%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u martu 2019. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (10,0%), Informisanje i komunikacije (2,4%), Trgovina na veliko i malo (0,8%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,5%), Obrazovanje (0,2%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (5,9%), Umjetnost zabava i rekreacija (4,6%), Vađenje ruda i kamena (4,2%), Usluge smještaja i ishrane (3,3%), Ostale uslužne djelatnosti (2,4%), Snabdijevanje električnom energijom (2,0%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,4%), Građevinarstvo (1,3%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,1%), Prerađivačka industrija (1,0%), Državna uprava i odbrana (0,8%), Saobraćaj i skladištenje (0,7%) I Zdravstena i soc.zaštita (0,4%). 

Saopštenje


 

.