Novosti

31.10.2017
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori, 2017. godine

Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima je sprovedeno na reprezentativnom uzorku od 600 preduzeća na teritoriji Crne Gore.
 
Ciljna grupa su preduzeća sa 10 i više zaposlenih koja su intervjuisana telefonskim putem u periodu od 1. do 15. aprila 2017. godine.
 
Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o zastupljenosti i korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima iz određenih sektora prema klasifikaciji NACE Rev2: administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti; građevinarstvo; informisanje i komunikacije; poslovanje nekretninama; prerađivačka industrija; snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija, vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti; stručne, naučne i tehničke djelatnosti; transport i skladištenje; trgovina na veliko i trgovina na malo, popravka motornih vozila i motocikala; usluge smještaja i ishrane.
 
U Crnoj Gori 98,4% anketiranih preduzeća je izjavilo da koristi računare u svom poslovanju. Svi ostali podaci u ovom saopštenju se odnose samo na preduzeća koja u svom poslovanju koriste računar(e) u 2017. godini.
 
Od preduzeća koja koriste računar u svom poslovanju, 41,2% je odgovorilo da zapošljava IKT/IT stručnjake koji imaju sposobnost da razvijaju, održavaju, upravljaju IKT ili IT sistemima i aplikacijama, što predstavlja rast od 2,6% u odnosu na 2016. godinu.
 
Kada je riječ o Internetu, istraživanje je pokazalo da 99,1% preduzeća, koja koriste računar, ima pristup Internetu.

Od preduzeća koja imaju pristup Internetu, 76,4% je odgovorilo da imaju Web Site, što je 1,8% više u odnosu na prošlu godinu. 

Saopštenje


.