Indeks proizvodnje i prometa u industriji

Šta je svrha istraživanja?

Cilj istraživanja je obračun indeksa proizvodnje i prometa u industriji, odnosno praćenje mjesečnih promjena fizičkog obima proizvodnje i prometa industrijskih proizvoda. Indeksi industrijske proizvodnje i prometa u industriji  predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti za kreiranje ekonomske politike, praćenje trenda ekonomske aktivnosti i naročito za potrebe nacionalnih računa.

Metodološke osnove

Osnovna regulativa kojom se definiše sadržaj, obuhvat, klasifikacije i ostala pravila u vezi sa realizacijom ovog istraživanja je Regulativa (EC) No 1165/98. Ovo istraživanje se sprovodi u skladu sa Klasifikacijom djelatnosti (KD 2010).

Obuhvat

Za obračun ukupnog indeksa industrijske proizvodnje koriste se količine gotovih proizvoda proizvedenih u sektorima B, C i D Klasifikacije djelatnosti 2010. Za obračun ukupnog indeksa prometa u industriji koriste se prometi u sektorima B i C klasifikacije KD 2010.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.