Trgovina na malo - Mjesečni podaci

Pravni osnov

Mjesečno istraživanje trgovine na malo se sprovodi na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).
 

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja

Mjesečnim istraživanjem trgovine na malo se prikupljaju podaci o prometu u trgovini na malo. Dobijeni podaci se koriste za praćenje obima i dinamike kretanja prometa, analizu efekata mjera trgovinske politike, analizu obima i promjena u strukturi lične potrošnje, analizu sezonskih karakteristika potrošnje i sagledavanja ukupnih ekonomskih kretanja.

Obuhvat istraživanja

Podaci se prikupljaju na uzorku izvještajnih jedinica koje reprezentuju kretanje ukupnog prometa robe, pa prema tome rezultati prikupljeni na osnovu uzorka predstavljaju mjesečnu ocjenu o ostvarenom prometu robe u trgovini na malo na teritoriji Crne Gore. Okvir za uzorak  obuhvata sva privredna društva (preduzeća) čija je osnovna djelatnost trgovina i  koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti 47.

Izvori podataka
Izvor podataka su sva privredna društva (preduzeća) čija je osnovna djelatnost trgovina i koja su u Centralnom registru Privrednog suda prema klasifikaciji djelatnosti razvrstana u oblasti 47.

Obaveza zaštite individualnih podataka

Rezultati dobijeni mjesečnim istraživanjem objavljuju se u agregiranom - zbirnom obliku, kojim se onemogućava prikazivanje podataka o pojedinim privrednim društvima.

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.