Saopštenje - industrija jun 2010

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u junu bilježi rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine 41,6%, u odnosu na prosječnu jednomjesečnu proizvodnju iz prethodne godine 19,2% i u odnosu na prethodni mjesec 8,9%, dok bilježi pad za period januar-jun ove godine u odnosu na isti period prethodne godine 0,1%.

Sektorski posmatrano, u periodu januar-jun ove godine u odnosu na isti period prethodne godine samo sektor proizvodnja električne energije, gasa i vode bilježi rast 27,3%, dok ostali bilježe pad: vađenje ruda i kamena 1,8% i prerađivačka industrija 18,5%.

U sektoru vađenje ruda i kamena koji učestvuje sa 3,9% u ukupnoj proizvodnji u periodu januar-jun ove godine u odnosu na isti period prethodne godine vađenje energetskih sirovina bilježi rast 7,6% dok vađenje ostalih sirovina i materijala bilježi pad 27,1%.

U sektoru prerađivačka industrija koji učestvuje sa 62,6% u ukupnoj proizvodnji u periodu januar-jun ove godine u odnosu na isti period prethodne godine sledeći podsektori bilježe rast proizvodnje: proizvodnja mašina i uređaja, ostala 51,8% i proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 21,4%. Sledeći podsektori u posmatranom periodu bilježe pad proizvodnje: proizvodnja kože i predmeta od kože 80,0%, proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa 56,4%, proizvodnja saobraćajnih sredstava 39,6%, proizvodnja osnovnih metala i metalnih proizvoda 34,5%, proizvodnja tekstila i tekstilnih proizvoda 24,5%, prerađivačka industrija, ostala 19,7%, prehrambeni proizvodi, pića i duvan 12,3%, proizvodnja papira, izdavanje i štampanje 10,3%, proizvodnja hemijskih proizvoda i vlakana 3,0% i prerada drveta i proizvodi od drveta 1,9%.

 U sektoru proizvodnja električne energije, gasa i vode koji učestvuje sa 33,5% u ukupnoj proizvodnji u periodu januar-jun ove godine u odnosu na isti period prethodne godine zabilježen je rast proizvodnje 27,3%.

Ovdje mozete preuzeti saopštenje za jun 2010.

 

.