Novosti

25.07.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jun 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u junu bilježi pad odnosu prethodni mjesec za 7,8%.
 
Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima vađenje ruda i kamena za 85,4% i prerađivačka industrija za 2,4%, dok je u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija smanjena za 76,9%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-jun ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 131,3%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 3,4% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 36,1%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u junu bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 21,1% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 14,6%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-jun ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 74,6% i sektor prerađivačka industrija 3,5%. 

Saopštenje


 

.