Novosti

29.05.2017
Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2017.

Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u Crnoj Gori u prvom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 86,1%.

Sagledavajući strukturu iz Tabele 2. Proizvodnja šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2017. godine, četinari učestvuju sa 84,0%, dok lišćari učestvuju sa 16,0%.

U strukturi proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2017. godine trupci četinara učestvuju sa 62,2%, prostorno drvo četinara 19,0%, trupci lišćara 5,9%, ogrijevno drvo liščara 5,8%, prostorno drvo lišćara 4,2%, rudničko drvo četinara 2,5%, ostalo dugo drvo četinara 0,2% i ogrijevno drvo četinara 0,2%.

Proizvodnja šumskih sortimenata u državnim šumama u velikoj mjeri zavisi od vremenskih uslova i stanja na terenu.
Saopštenje


 

.