Novosti

25.05.2017
Indeksi proizvodnje i prometa u industriji April 2017. godine

Industrijska proizvodnja u Crnoj Gori u aprilu bilježi pad odnosu na isti mjesec prethodne godine za 10,2%. Posmatrano prema sektorima, u odnosu na isti mjesec prethodne godine proizvodnja je povećana u sektorima vađenje ruda i kamena za 95,8% i prerađivačka industrija za 20,6%, dok je u sektoru snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija smanjena za 55,1%.
 
Posmatrano sektorski, u periodu januar-april ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast proizvodnje 135,3%, dok su dva sektora zabilježili pad proizvodnje: prerađivačka industrija 14,8% i snabdijevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 22,3%.
 
Indeks prometa u industriji u Crnoj Gori u aprilu bilježi rast odnosu na isti mjesec prethodne godine za 18,5% i u odnosu na prosječni promet iz prethodne godine za 7,0%.
 

Posmatrano sektorski, u periodu januar-april ove godine u poređenju sa istim periodom prethodne godine sektor vađenje ruda i kamena zabilježio je rast prometa 72,0%, a sektor prerađivačka industrija pad prometa 1,8%. 

Saopštenje


 

.