Novosti

03.04.2017
Anketa o radnoj snazi – 2016

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni  putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u 2016. godini, u periodu od januara do decembra 2016. godine. Anketiranje je obavljeno u 8 336 domaćinstva na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (24 998 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (21 073 lica).

Prema podacima iz četiri sprovedena kvartalna istraživanja tokom 2016. godine, radnu snagu u Crnoj Gori čini: aktivno stanovništvo 272,5 hilj. od kojih je 224,2 hilj. zaposlenih i 48,3 hilj. nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu veći je za 1,2%, a broj nezaposlenih  je povecan za 2,3%. Stopa aktivnosti u 2016. godini bila je 54,5%, stopa zaposlenosti  je 44,8% i  stopa nezaposlenosti je 17,7%. Za populaciju starosti 15-64 godine stopa aktivnosti je 63,4 %, stopa zaposlenosti 52,0% i stopa nezaposlenosti  je 18.0 %.

Saopštenje

 

 

.