Novosti

10.06.2016
Generisane količine otpada iz industrije, 2015. godina

Saopštenje sadrži izabrane statističke podatke o generisanim i tretiranim količinama otpada iz industrije u 2015. godini. Otpad iz industrije obuhvata sektore: B (Rudarstvo); C (Prerađivačka industrija); D (Snabdijevanje el.energijom, gasom i parom) i E (Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti).

U 2015. godini sektori industrije u Crnoj Gori generisali su 764 540 tona otpada. Od ukupno 764 540 tona generisanog otpada u industriji, sektor Rudarstvo generisao je 287 541 tona, tj. 37,6%; sektor Prerađivačka industrija 54 958 tona, tj. 7,2%; sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom 414 188 tona, tj. 54,2% i sektor Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti 7 853 tona, tj. 1,0%.
 
Po sektorima odnos neopasnog i opasnog otpada kretao se: sektor Rudarstvo (opasni otpad skoro 100%), sektor Prerađivačka industrija (neopasni otpad 93,3%, opasni otpad 6,7%), sektor Snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom (neopasni otpad skoro 100%) i sektor Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti (neopasni otpad 98,6%, opasni otpad 1,4%).
 
Od ukupno generisanog i skladištenog otpada u iznosu od 808 203 tone u 2015. godini, preduzeća u oblasti industrije sopstveno su obradila 766 585 tona otpada, od toga sopstveno su preradila 1,2% otpada, odstranila 98,0% i privremeno skladištila 0,8% otpada. Izvezla su 6 530 tona otpada, a ostale količine (35 088 tona) predala su drugim preduzećima u Crnoj Gori.
 
Kod sopstvene prerade najzastupljenija operacija je zatrpavanje sa 54,1%, zatim reciklaža sa 30,9%, i spaljivanje sa 15,0%. Na vlastita odlagališta preduzeća iz oblasti industrije u 2015. godini su odložila približno 34 000 tone otpada.
 
Industrijska preduzeća u Crnoj Gori u 2015. godini direktno su izvezla 6 530 tona otpada, od čega, 42,6% čini otpad od ambalaže; 35,4% otpad iz prerade drveta; 16,6% metali; 3,1% otpadni papir i 2,3% anode.
 
 

 

.