Novosti

30.03.2016
Prosječne zarade (Plate) Februar 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u februaru 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 739 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 491 euro. U odnosu na januar 2016. godine prosječna (neto) zarada u februaru 2016. godine zabilježila je rast od 0,2%. Prosječna (neto) zarada u februaru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,7%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini takođe zabilježila rast od 2,3%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u februaru 2016. godini u odnosu na januar 2015. godine zabilježile pad od 0,4% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,6%.  
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u februaru 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Obrazovanje (5,0%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (3,3%), Državna uprava i odbrana (1,7%), Saobraćaj i skladištenje (1,4%), Snabdijevanje elektr. energijom, gasom, parom i klimatizacija (0,9%), Umjetnost zabava i rekreacija (0,5%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,3%), Zdravstena i soc.zaštita (0,2%), Prerađivačka industrija (0,2%), dok je pad zabilježen u sektorima : Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (15,9%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (5,6%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (4,9%), Građevinarstvo (3,5%), Ostale uslužne djelatnosti (3,3%), Poslovanje sa nekretninama (2,8%), Usluge smjestaja i ishrane (2,6%), Vađenje ruda i kamena (2,0%) i Informisanje i komunikacije (0,1%).    

Saopštenje


 

.