Velika revizija u statistici šumarstva

U cilju harmonizacije statistike šumarstva planira se velika revizija do kraja 2020. godine u skladu sa Politikom revizije Uprave za statistiku. Velika revizija nastaje usled promjene u metodologiji obračuna podataka o površinama šuma, proizvodnji šumskih sortimenata i sječi.

U periodu od 24 do 26. juna 2019. godine u Upravi za statistiku boravila je ekspertica za šumarstvo. Tema ove ekspertske posjete bila je uspostavljanje sistema za obračun površina, proizvodnje šumskih sortimenata i sječe na bazi raspoloživih izvora podataka. 

.