Program zvanične statistike

Aktivnosti zvanične statistike zasnivaju se na Programu zvanične statistike (u daljem tekstu: Program)  koji se, u skladu sa Strategijom razvoja zvanične statistike , donosi za petogodišnji period.Drugi proizvođači zvanične statistike dužni su da nadležnom organu dostave predloge za izradu programa iz svoje nadležnosti, najkasnije do 15. septembra u godini koja prethodi početku perioda za koji se program donosi. Program, po prethodno pribavljenom mišljenju Savjeta, donosi Vlada Program se objavljuje u "Službenom listu Crne Gore". Izvod iz člana 21, Zakona o zvaničnoj statisitici i sistemu zvanične statistike “Sl.list  CG”, br. 18/12.

Program sadrži:

1) pregled razvojnih ciljeva zvanične statistite;

2) pregled očekivanih rezultata zvanične statistike po oblastima, podatke o njihovoj periodičnosti i stepenu usaglašenosti sa međunarodnim standardima;

3) pregled najvažnijih razvojnih aktivnosti koje se ne mogu raspodijeliti po oblastima;

4) naziv proizvođača zvanične statistike;

5) informacije o očekivanim problemima.

Izvod iz člana 22, Zakona o zvaničnoj statisitici i sistemu zvanične statistike “Sl.list  CG”, br. 18/12.

Program statističkih istraživanja 2009 – 2013.godine  donijet je na sjednici Vlade Crne Gore, dana 15.01.2009. godine, a objavljen u „Službenom listu Crne Gore“, broj 17/09. Program 2009 – 2013. godine možemo nazvati „krovnim dokumentom“ za sve nosioce statističkih aktivnosti tj. davaoce i korisnike statističkih podataka.

Program zvanične statistike  2014 – 2018.godine , je drugi strateški dokument ove vrste u Crnoj Gori. Za razliku od predhodnog Programa, u ovom dokumentu uveden je određeni broj novih međunarodnih statističkih metodologija, standarda, najbolja praksa, EU regulative i preporuke, ali i Kodeks prakse. Program posebno ističe planirane aktivnosti na uvođenju novih indikatora u cilju potpune usklađenosti, a posebno tamo gdje to do sada nije urađeno.  Program zvanične statistike   2014-2018.,  objavljen je  u “Službenom. listu Crne Gore”,  broj 13/14, od 14.03. 2014. godine.

Na osnovu člana 21 stav 3 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Službeni list CG“, broj 18/12), Vlada Crne Gore, na sjednici 131 od 15. oktobra 2015. godine, donijela je Odluku o izmjeni i dopuni Pograma zvanične statistika za 2014-2018. godinu. 

Razlog izmjene i dopune Programa zvanične statistike 2014–2018. godine je pristupanje Ministarstva nauke u sistem zvanične statistike Crne Gore. 

Pravni osnov za donošenje Programa zvanične statistike 2014. – 2018. godine sadržan je u članu 21 stav 3 Zakona o zvaničnoj statistici i  sistemu zvanične statistike  (''Službeni list CG'', broj 18/12), kojim je propisano da Vlada Crne Gore donosi Program zvanične statistike.

Program zvanične statistike za 2014–2018. godine predstavlja okvir za razvoj, proizvodnju i diseminaciju  zvanične statistike Crne Gore,  za period od pet godina. Sve prioritetne aktivnosti zvanične statistike, sažete su i inkorporirane u ovom dokumentu, koji se donosi u skladu sa Strategijom razvoja zvanične statistike.

 

.