Istraživanje o zadovoljstvu korisnika

Uprava za statistiku je usvojila Strategiju upravljanja kvalitetom, Vodič za implementaciju Startegije upravljanja kvalitetom, kao i Implementacioni plan za sprovođenje politike kvaliteta. U cilju mjerenja stepena do kojeg ispunjava svoje obaveze prema korisnicima i u sklopu nove politike kvaliteta, Uprava za statistiku po prvi put je sproveo istraživanje o zadovoljstvu korisnika. Prikupljanje podataka realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine.

Ciljevi istraživanja se odnose na: 

  • Mjerenje zadovoljstva korisnika svim aspektima rada MONSTAT-a;
  • Mjerenje zadovoljstva korisnika podacima i uslugama, kao i načinom na koji podaci / informacija dolaze do krajnjih korisnika;
  • Utvrđivanje potreba korisnika i upoznatost sa zvaničnim dokumentima Uprave, kao i načinima na koji se mogu uključiti u rad Uprave i uopšte Statističkog sistema Crne Gore;
  • Utvrđivanje načina i svrhe korišćenja usluga MONSTAT-a. 

Rezultati istraživanja će služiti kao osnova za kontinuirani rad na poboljašanju kvaliteta podataka i usluga, kao i za izradu akcionih planova u oblasti obezbjeđenja kvaliteta rada Uprave za statistiku. Ujedno, ovo istraživanje predstavlja prvi korak u jačanju komunikacije sa korisnicima podataka u cilju upoznavanja njihovih potreba.  

Ovdje možete preuzeti Izvjestaj o zadovoljstvu korisnika 589 KB.

 

.