Istraživanje o zadovoljstvu korisnika

Uprava za statistiku je usvojila niz strateških dokumenta u oblasti upravljanja kvalitetom koji su usklađeni sa zakonskim i podzakonskim aktima statističkog sistema Crne Gore.

U skladu sa principima zvanične statistike Crne Gore, proizvođači zvanične statistike redovno i sistematski prate zadovoljstvo korisnika, tako da Uprava za statistiku kao koordinator statističkog sistema redovno sprovodi istraživanje o zadovoljstvu korisnika.

Istraživanjem o zadovoljstvu korisnika kao interaktivnim instrumentom Uprava za statistiku ulaže u izgradnju međusobnog odnosa sa korisnicima koji predstavljaju ravnopravne statističke partnere. Istraživanje je vrijedan izvor Informacija o potrebama korisnika za rezultatima zvanične statistike, njihovom zadovoljstvu podacima i uslugama koje zvanični statistički sistem Crne Gore proizvodi i predstavlja osnovu za kontinuirani rad na poboljšanju kvaliteta rezultata i usluga zvanične statistike, za izradu akcionih planova u oblasti obezbjeđenja kvaliteta rada statističkog sistema Crne Gore i unapređenju nivoa zadovoljstva korisnika.

Ciljevi istraživanja se odnose na:

  • Mjerenje zadovoljstva korisnika svim aspektima rada zvaničnog statističkog sistema Crne Gore;
  • Mjerenje zadovoljstva korisnika podacima i uslugama, kao i načinom na koji rezultati zvanične statsitike dolaze do krajnjih korisnika;
  • Informisanost korisnika o aktivnostima zvanične statistike, aktima i načinima na koji se korisnici mogu uključiti u rad zvaničnog statističkog sistema Crne Gore;
  • Informisanost o načinu i korišćenju statističkih usluga Uprave za statistiku;
  • Izgradnju međusobnog odnosa sa korisnicima.   

Prvo istraživanje o zadovoljstvu korisnika realizovano je putem web ankete, u periodu od 1. septembra do 20. oktobra 2017. godine, dok je drugo istraživanje sprovedeno u periodu od 6. marta do 27. aprila 2020. godine. Treće istraživanje sprovedeno je od 31. maja do 20. avgusta 2022. godine. Rezultati istraživanja dati su hronološki.

Izvještaj o zadovoljstvu korisnika 2022

989 KB.

Izvještaj o zadovoljstvu korisnika 2020

989 KB.

Izvještaj o zadovoljstvu korisnika 2017

589 KB.

 

.