Organizacija sistema zvanične statistike

Zvanična statistika predstavlja brojčane i reprezentativne podatke i informacije o ekonomskim, demografskim i društvenim pojavama, kao i pojavama iz oblasti poljoprivrede, radne i životne sredine, u skladu sa propisima,  kojima se uređuje organizacija i poslovi sistema zvanične statistike i međunarodnim statističkim standardima.

Uprava za statistiku  je glavni nosilac i diseminator statističkih podatka, kao i odgovorni stručni nosilac, organizator i koordinator sistema zvanične statistike i predstavlja zvaničnu statistiku Crne Gore u međunarodnom statističkom sistemu.

Sistemom zvanične statistike Crne Gore obuhvaćeni su sljedeći proizvođači zvanične statistike:

1) organ državne uprave nadležan za poslove statistike;

2) Centralna banka Crne Gore;

3) organ državne uprave nadležan za poslove finansija i

4) drugi proizvođači zvanične statistike određeni programom zvanične statistike.

Proizvođači zvanične statistike odgovorni su za prikupljanje, proizvodnju, obradu i diseminaciju statističkih podataka, obradu administrativnih podataka i podataka prikupljenih metodom stalnog praćenja i posmatranja, u skladu Zakonom o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl.list Crne Gore“, br.18/12 i 47/19).

Proizvođači zvanične statistike dužni su da, prilikom prikupljanja, proizvodnje, obrade i diseminacije statističkih podataka, primjenjuju principe zvanične statistike, kao i metodologije i standarde za proizvodnju statistike iz svoje nadležnosti, po prethodno pribavljenoj saglasnosti nadležnog organa, radi proizvodnje transparentnih i međunarodno uporedivih podataka, u skladu sa zakonom.

Da bi se utvrdilo koji organ proizvodi „zvaničnu statistiku“ i koji ima mogućnost da se kvalifikuje kao drugi proizvođač zvanične statistike, Uprava za statistiku je usvojila  Kriterijume za definisanje „zvanične statistike“ i „drugih proizvođača zvanične statistike“  sa Zahtjevom za prijem u statistički sistem Crne Gore. Takođe,  Uprava za statistiku je ustanovila i mehanizam, koji prati sistematičnu usklađenost drugih proizvođača zvanične statistike na bazi definicije „zvanične statistike“, koja služi kao vidljiva oznaka statističkog kvaliteta, a kojom se potvrđuje usklađenost sa Kodeksom prakse evropske statistike.

Zainteresovane institucije koje žele postati dio statističkog sistema Crne Gore dužne su podnijeti Zahtjev za prijem u statistički sistem Crne Gore.

Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 10. juna u godini, koja prethodi godini za koju se donosi petogodišnji Program zvanične statistike.

Zahtjev se podnosi na jedan od navedenih načina:

  • na pisarnici Uprave za statistiku, ul. IV Proleterska br.2, u Podgorici;
  • putem zvaničnog e-maila: contact@monstat.org  

Kontakt telefon za dodatna pitanja je +382 20 230 773.

.