Ekspertska posjeta za statistiku državnih finansija i statistiku prekomjernog deficita i duga (GFS/EDP)

U cilju dalje harmonizacije zvanične statistike u skladu sa relevantnim međunarodnim standardima, u periodu od 30 januara do 03. februara 2020. godine održana je ekspertska misija za statistiku državnih finansija (GFS). Cilj misije je priprema tehničke dokumentacije kojim će se napraviti presjek trenutnog stanja i dati preporuke za dalje unapređenje.

Uprava za statistiku kao koordinator statističkog sistema Crne Gore, u okviru Odsjeka makroekonomskih statistika i nacionalnih računa u saradnji sa predstavnicima Ministarstva finansija, kao nadležne institucije za GFS i EDP statistiku, pripremiće neophodne inpute i informacije za izradu navedenog dokumenta. 

Posjeta je organizovana u okviru IPA 2017 višekorisničkog projekta pomoći. 

.