Uprava za statistiku dobila licencu naučno-istraživačke djelatnosti

Ministarstvo nauke je 10. jula 2017. godine izdalo licencu za rad Upravi za statistiku za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti iz oblasti društvenih nauka (Rješenje broj 1 - 1068/4).

Komisija Ministarstva nauke, na osnovu osnivačke i druge dokumentacije i putem neposrednog uvida, utvrdila je ispunjenost uslova za licenciranje u skladu sa članom 29 i 30 Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti (“Službeni list CG”, broj 80/10 i 57/14) i članom 4 Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i licenciranje naučno-istraživačke ustanove (“Službeni list CG”, broj 40/15).

Uprava za statistiku Crne Gore – MONSTAT je nadležno tijelo za proizvodnju zvanične statistike. MONSTAT-ova uloga kao nosioca zvanične statistike u crnogorskom statističkom sistemu prepoznata je kod domaće i međunarodne javnosti.

Kao statistički lider MONSTAT je dužan da sakupljanje podataka, obradu i diseminaciju crnogorske statistike obavlja na profesionalno nezavisan, transparentan i visoko stručan način.

U svom radu se oslanjamo na savremene evropske trendove kada je proizvodnja statistike u pitanju i nastojimo da svoj rad prilagodimo pravilima vrhovnog evropskog statističkog tijela EUROSTAT-a.

Naša misija je proizvodnja statistike koja će koristiti građanima, državnim i naučno-istraživačkim institucijama, medijima i ostalim korisnicima statistike omogućavajući im jednostavan i brz uvid u rezultate istraživanja koja sprovodimo.

Proširivanje saradnje MONSTAT-a i šire javnosti je ,takođe jedan od važnih ciljeva u našem budućem radu kako bi posao koji obavljamo bio još transparentniji, dostupniji i vidljiviji javnosti-kako domaćoj, tako i međunarodnoj.

 

.