Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Novosti

20.02.2023
Javni konkurs za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa za Popis stanovništva, domaćinstava i stanova

Na osnovu člana 25 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike („Sl.list CG“, br. 18/12, 47/19) i člana 13 stav 1 tač.3), Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova („Sl.list CG“, br. 140/22), a u vezi člana 239 Zakona o obligacionim odnosima (47/11, 04/11, 22/17) i člana 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (“Sl.list CG”, br. 016/23 od 10.02.2023. godine), Uprava za statistiku raspisuje,

JAVNI KONKURS

ZA

IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA ZA POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2023.

Uprava za statistiku - MONSTAT poziva sva zainteresovana fizička i pravna lica iz Crne Gore da uzmu učešće na Konkursu za izbor idejno-grafičkog rješenja logotipa pri čemu su pravna lica dužna da imenuju ovlašćenog/u predstavnika/cu. Konkurs je anoniman i radovi se predaju pod šifrom.

1. Zadatak konkursa

Zadatak je izrada idejno-grafičkog rješenja, logotipa za potrebe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koje je po sadržaju i po svojoj organizaciji najveće i najkompleksnije statističko istraživanje koje predstavlja najvažniji izvor informacija o broju i karakteristikama stanovništva, domaćinstava, kao i broju, veličini i opremljenosti stanova. Popisom se, u desetogodišnjoj periodici, obezbjeđuju potpuni i kvalitetni statistički podaci do najnižeg teritorijalnog nivoa, koji obuhvataju informacije o broju lica, njihovoj starosnoj i polnoj strukturi, obrazovnoj i bračnoj strukturi, ekonomskoj aktivnosti, strukturi domaćinstava, stambenim uslovima, kao i druge informacije važne za ocjenu trenutnog stanja i buduće planiranje i donošenje različitih politika, kako na nacionalnom tako i lokalnom nivou.

Popis priprema, organizuje i sprovodi Uprava za statistiku na osnovu Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike i Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova. Pored Uprave za statistiku, u pripremi, organizaciji i sprovođenju popisa učestvuju i drugi organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave.

Opšti cilj popisa je prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka o svim jedinicama popisa (stanovništvu, domaćinstvima i stanovima) u Crnoj Gori, kako bi se donosiocima odluka, društvenim i privrednim subjektima, istraživačima i nevladinim organizacijama, kao i svim zainteresovanim korisnicima obezbijedili tačni podaci i informacije ključne za donošenje odluka, planova i akcija koje unaprijeđuju kvalitet života stanovništva Crne Gore.

2. Cilj Konkursa

Cilj konkursa je izbor originalnog idejno-grafičkog rješenja logotipa Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova koji odražava posebnost i prepoznatljivost. Logotip će biti korišćen u svrhe popularizacije popisa. Logotip će biti korišćen na svim štampanim i elektronskim materijalima, sredstvima informisanja kao i drugim oblicima komunikacije u kojima je neophodno ukazati na vizuelni identitet najkompleksnijeg statističkog istraživanja Popis stanovništva, domaćinstava i stanova i Uprave za statistiku kao nadležnog organa za realizaciju Popisa.

3. Obuhvat konkursnog rješenja

Logotip treba da sadrži:

  • Tipografija odnosno akronim Popis 2023 kao sastavni dio logotipa;
  • Grafizam, odnosno znak/simbol koji će oslikavati vizuelni identitet Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

Logotip treba da je primijenljiv na komunikacijska sredstva (plakat, liflet, poster, TV spot, informacije za štampu).

4. Uslovi konkursa

Konkurs je upućen svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima iz Crne Gore, uključujući grafičke dizajnere/ke, dizajnere/ke, vizuelne umjetnike/ce. Zaposleni Uprave za statistiku ne mogu učestvovati na konkursu.

Radi učešća na konkursu fizička i pravna lica dostavljaju konkursno rješenje sa dokumentacijom u zatvorenoj bijeloj koverti, koja treba da sadrži tri zatvorene bijele koverte manjeg formata. Svaka od ovih koverti treba da bude obilježena arapskim brojem na poleđini i da sadrži:

1. KOVERTA 1

a) Konkursno rješenje predstavljeno na formatu A4;

b) Predlog rješenja u koloru i crno-bijeloj verziji (štihovanoj i šrafiranoj) u pozitivu i negativu;

c) Paletu boja i njihove definicije u kolornim prostorima Pantone, CMYK I RGB, prateće grafičke konstante, tipove i boje pozadina za primjenu kompozicione varijante (vodoravnu, uspravnu, rotiranu) test uvećanja ili umanjenja;

d) Predlog rješenja na upitnicima, obrascima i ostalom popisnom materijalu, kao i na fascikli, torbi, majici, notesu, hemijski i sličnom promotivnom materijalu;

e) Tekstualno obrazloženje rješenja sa obrazloženjem simbolike znaka boja itd. semiotike, i semantike rješenja i njene povezanosti sa temom i načinom komunikacije sa internim i eksternim ciljanim javnostima (minimum 500 riječi).

2. KOVERTA 2

a) Kompakt disk predloga rješenja u digitalnom vektorskom obliku i jednoj od elektronskih datoteka baziranih na jeziku PostScript (EPS, AI, PS ili PDF)

3. KOVERTA 3

a) Ovlašćenje za zastupanje na javnom konkursu (popunjavaju samo pravna lica) (obrazac 1)

b) Prijava na konkurs (obrazac 2)

c) Izjava autora/ke konkursnog rješenja da se konkursno rješenje koristi isključivo za izbor logotipa i da nije korišćeno za druge namjene (obrazac 3)

d) Izjava autora/ke konkursnog rješenja o autorstvu i svojini predloženog rješenja i njegovih komponenti (obrazac 4)

e) Izjava autora/ke konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u državnu svojinu i ustupanju imovnskih i drugih prava Upravi za statistiku (obrazac 5)

f) Kopija dokaza za pravna lica da su upisani u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata, a za fizička lica kopija lične karte

Koverta 3 otvara se samo u slučaju pobjedničkog rješenja.

Na cjelokupnoj dokumentaciji mora biti upisana ista šifra.

5. Način podnošenja konkursnog rješenja

Konkursno rješenje se predaje pod šifrom koja je sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera, koji ne ugrožavaju anonimnost učesnika/ca. Učesnici/e sami/e biraju šifru prije podnošenja dokumentacije predviđene uslovima konkursa. Šifra treba biti sastavljena od 5 slovnih i 5 brojčanih karaktera. Na poleđini svake koverte i cjelokupnoj dokumentaciji, treba da bude ispisana šifra pod kojom kandidat/kinja učestvuje na konkursu.

Jedan kandidat/kinja može učestvovati sa više prijedloga, koji moraju biti predati kao posebni konkursni elaborati pod različitim šiframa.

6. Adresa na koju se dostavljaju konkursna rješenja glasi:

Uprava za statistiku – MONSTAT

Odsjek statistike demografije i migracija

IZBOR IDEJNO-GRAFIČKOG RJEŠENJA LOGOTIPA  ZA POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA 2023. NE OTVARATI PRIJE ZVANIČNOG OTVARANJA

IV Proleterske 2

81 000 Podgorica, Crna Gora

Sa šifrom pod kojom autor/ka učestvuje na konkursu, ispisanom na poleđini koverte.

 Ponude se mogu predati:

- Neposrednom predajom na arhivu Uprave za statistiku

- Preporučenom pošiljkom sa povratnicom

7. Trajanje konkursa

Konkurs je otvoren od 20. februara 2023. godine. Ponude se predaju radnim danima od 8 do 14 časova, zaključno sa danom 7. mart 2023. godine do 14 časova.

8. Kontakt podaci za pitanja

Kontakt osoba za dodatne informacije je Ivana Radulović, načelnica Odsjeka statistike inovacija, potrošnje domaćinstva i istraživanje o IKT-u (ivana.radulovic@monstat.org).

9. Rok za objavljivanje rezultata konkursa

Komisija koju imenuje Uprava za statistiku razmotriće pristigla rješenja. Rezultat konkursa će biti objavljen u roku od 10 dana od završetka konkursa.

Neblagovremene i nepotpune ponude konkursnih rješenja neće se razmatrati.

10. Nagrada za pobjedničko konkursno rješenje

Za najbolje konkursno rješenje dodijeliće se nagrada u iznosu od 2.000,00 eura. Naručilac se obavezuje da plati porez na nagradu.

11. Kriterijumi za vrednovanje konkursnog rješenja

Vrednovanje konkursnih rješenja Komisija vrši shodno sljedećim kriterijumima:

1. Kriterijum kreativnosti i estetike na osnovu kojeg se ocjenjuje da li konkursno rješenje ima odlike originalnosti, inovativnosti, shvaćenim kao vrijednost jedinstvenosti koncepta, koji budi znatiželju i interesovanje. Logotip mora ispunjavati najviše standarde na polju grafičkog dizajna, uključujući one povezane sa tipografijom i sastavom dizajna. Konkursno rješenje treba biti jedinstveno u smislu kreativnosti, značenja i simbolike njegove upotrebe. (od 0 do 60 bodova)

2. Kriterijum transparentnosti poruke na osnovu kojeg se procjenjuje da li konkursno rješenje oslikava vizuelni identitet Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, koji odgovara misiji institucije i izgradnji imidža na nacionalnom i međunarodnom nivou. (od 0-30 bodova)

3. Kriterijum funkcionalnosti na osnovu kojeg se procjenjuje da li konkursno rješenje može biti korišćeno na različitim sredstvima za prenošenje poruke i ostvarivanje komunikacije. (od 0 do 10 bodova)

12. Prenos autorskih prava

Isplatom nagrade za najbolje konkursno rješenje, Uprava za statistiku postaje trajni vlasnik autorskih prava, koja ga dalje ima pravo koristiti i ustupati bez dodatnih odobrenja i ograničenja autora/ke, odnosno bez ikakvog ograničenja, u vremenskom, sadržajnom i prostornom smislu.

Autor/ka nagrađenog idejno-grafičkog rješenja logotipa Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, potpisuje „izjava autora/ke konkursnog rješenja o prenosu konkursnog rješenja u državnu svojinu i ustupanja imovinskih i drugih prava“ i time se obavezuje na isključivo ustupanje autorskog imovinskog prava nad logotipom Upravi za statistiku.

Uprava za statistiku, ima isključivo pravo korišćenja i raspolaganja nagrađenog konkursnog rješenja.

13. Ostale napomene

Uprava za statistiku ima pravo, ukoliko se javi potreba, da od autora/ke zahtijeva određena prilagođavanja konkursnog rješenja.

Komisija zadržava pravo da ne izabere nijedno ponuđeno rješenje i ne snosi troškove za učešće autora/ke na konkursu.

Rad mora biti izvorno djelo učesnika/ce i ne smije biti ranije objavljen u cjelosti ili djelimično ili korišćen u druge svrhe.

Predajom konkursnog rješenja svaki učesnik/ca prihvata propozicije ovog Konkursa.

Konkursni materijal koji je blagovremeno dostavljen se ne vraća i ostaje u arhivi Uprave za statistiku. 

Učesnici/e konkursa nemaju pravo na žalbu.

Javni poziv možete preuzeti ovdje.

 

 


.