Carinska tarifa - CN

Opšti opis

Puni naziv:

Carinska tarifa, 2017

Skraćeni naziv:

CT 2017

Donosilac:

Vlada Crne Gore

Pravni osnov:

Na osnovu člana 8. Zakona o Carinskoj tarifi ("Službeni list RCG", br. 28/12), Vlada Crne Gore, na sjednici od 29. decembra 2016. godine, donijela je Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017.godinu. Ovom uredbom usklađuje se nomenklatura Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije za 2017. godinu, koja će se primjenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi.

Datum implementacije:

Carinska tarifa je nomenklatura koja se revidira na godišnjem nivou i njen datum implementacije je uvijek 1. Januar. Kao posljedica toga CT 2017 je operativna od 1. Januara do 31. Decembra 2017. godine.    

Struktura:

Oko 14 400 naslova (od kojih 9 300 su CT podnaslovi) organizovano je u pet hijerarhijskih nivoa:
Nivo 1: Sekcije su kodirane rimskim brojevima; 
Nivo 2: Poglavlja identifikovana su sa dvije-cifre numeričkim kodom; 
Nivo 3: Naslovi identifikovani su sa četiri-cifre numeričkim kodom; 
Nivo 4: HS podnaslovi identifikovani su sa šest-cifara numeričkim kodom; 
Nivo 5: CT podnaslovi identifikovani su sa osam-cifara numeričkim kodom.

Detaljni opis:

Carinska tarifa predstavlja usklađenu evropsku carinsku nomenklaturu za potrebe razmjene roba koju je usvojila Evropska unija 1989.godine. Carinska tarifa Crne Gore ili Kombinovana Nomenklatura je potpuno usklađena sa CN EU.

 

Tarifne oznake CT do nivoa 6  zasnivaju se na Harmonizovanom sistemu opisa i šifrovanja proizvoda 2012 (HS), dok sedmo i osmo mjesto označavaju tarifne podbrojeve iz CT. CT se ažurira svake godine kako bi se zadovoljile potrebe tehnološkog razvoja i promjena u spoljnotrgovinskim tokovima.

 

Nomenklatura je bazirana na Harmonizovanom sistemu opisa i šifrovanja proizvoda 2012 (HS) koji predstavlja nomenklaturu koja se koristi zbog potrebe da se na području spoljnotrgovinske razmjene stvori jedinstvena, harmonizovana nomeklatura, klasifikacija koju će koristiti svi učesnici u spoljnotrovinskoj razmjeni. Harmonizovani sistem sadrži 21 odjeljak, 97 poglavlja, 1221 tarifnih brojeva i 5052 tarifnih stavova. Ažurira se svake 5-e godine.

 

Veoma veliki broj pod-podjela u okviru CN uvedeni su imajući na umu specifičnosti preporuka EU vezanih za carinsku i spoljnotrgovinsku statistiku.

Povezane klasifikacije:

Kombinovana nomenklatura EU CN;

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=CN_2016&StrLanguageCode=EN&IntPcKey

=&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Harmonizovani Sistem (HS6); 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=HS_2012&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=

&StrLayoutCode=HIERARCHIC

Glavni korisnici u oblasti statistike:

Statistika spoljne trgovine

Dostupnost:

Carinska tarifa 2017

Websajt:

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC

Tabele:

CARINSKA TARIFA 2017

CN2017 

Korelaciona tabela CN-SMTK

Uredba:

Uredba o uskladjivanju Nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu

 

 

.