Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Indeks proizvođačkih cijena

Pravni osnov
Pravni osnov za sprovođenje ovog statističkog istraživanja je Zakon o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12 47/19).

METODOLOŠKE OSNOVE

Cilj istraživanja
Cilj istraživanja Indeksa proizvođačkih cijena je praćenje mjesečnih promjena cijena industrijskih proizvoda koje preduzeća proizvode i prodaju na domaćem tržištu. Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda predstavljaju važne ekonomske indikatore koji se mogu koristiti kao mjera inflacije; kao deflatori vremenskih serija, naročito za potrebe nacionalnih računa i industrije i kao sredstvo za usklađivanje cijena pri sklapanju različitih kupoprodajnih ugovora.

Obuhvat istraživanja
Ovo istraživanje obuhvata privredna društva razvrstana u sektorima vađenje ruda i kamena, prerađivačka industrija i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija Klasifikacije djelatnosti 2010., koja imaju više od pet zaposlenih odnosno zadovoljavaju jedinicu mjere propisanu Nomenklaturom industrijskih proizvoda po jedinici proizvoda. Takođe, obuhvata i privredna društva razvrstana u druge sektore Klasifikacije djelatnosti 2010. koji u svom sastavu imaju pogone ili druge organizacione oblike koje se bave industrijskom proizvodnjom.

Izvori podataka

Izvori podataka indeksa proizvođačkih cijena su privredna društva.

Obaveza zaštite individualnih podataka
Individualni podaci o fizičkim ili pravnim licima su povjerljivi i predstavljaju službenu tajnu u skladu sa članom 56 Zakona o zvaničnoj statistici i sistemu zvanične statistike ("Sl. list Crne Gore", br. 18/12).

Više informacija o objavljenim podacima, metodologiji i saopštenjima možete naći u sekcijama ispod.
 

Podaci Metodologija Saopštenja Izvještaji o kvalitetu Metapodaci

 

.